Accessibility Tools

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Προσκλήσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΉΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»
Στο πλαίσιο του προγράμματος RePHIL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

Σχετικά με το Έργο RePHIL

Το Έργο/Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος - Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους «ΦΙΛΙΑ» (RePHIL) χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιόδου 2014 - 2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με την απόφαση ένταξης 5535/1666/A2/31/10/2017, ΑΔΑ ΨΑΓ1465ΧΙ8-Ω55 και με Κωδικό ΟΠΣ 5002682 σε απάντηση της πρόσκλησης 039 για την υποβολή προτάσεων με θέμα: «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας». Στο Έργο συμμετέχουν 2 εταίροι, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. (www.rephil.eu)

Στόχος του Έργου είναι η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, προκειμένου να επεκτείνει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας ως προς τη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος (στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ 6) εντάσσεται δράση για «Ελεύθερη χρήση του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού του από τρίτους». Στόχος της Δράσης 6.2 του προγράμματος είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανοιχτή πρόσβαση του Σκάφους με στόχους την έρευνα, την εκπαίδευση και τη χρήση από παραγωγικούς φορείς.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6.2 δύναται να περιλαμβάνουν κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και αναλώσιμα στην περίπτωση που αυτό απαιτείται για την διεκπεραίωση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων, η παραλαβή των σχετικών εκθέσεων με τα αποτελέσματα του κάθε προγράμματος και η αποτίμηση των διεκπεραιωθέντων προγραμμάτων θα γίνει από Επιτροπή (Δράση 6.3) η οποία αποτελείται από πέντε μέλη, ένα μέλος από κάθε εταίρο (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΜΠ), ένα μέλος από τον παραγωγικό κλάδο της αλιείας και δύο μέλη διακεκριμένους επιστήμονες από το χώρο της θαλάσσιας έρευνας (Δράση 6.1).

1. Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΕΛΚΕΘΕ ανακοινώνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων που θα συμπεριλαμβάνουν τη χρήση της αναβαθμισμένης υποδομής του Ε/Α ΦΙΛΙΑ στο πλαίσιο του έργου RePHIL.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις ανοιχτής πρόσβασης στη χρήση του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, για μια από τις παρακάτω προβλεπόμενες κατηγορίες, διαθέτοντας δικαίωμα υποβολής μιας πρότασης σε κάθε κατηγορία.

 1. Εκπαίδευση: Σκοπός των προτάσεων θα είναι η εκπαίδευση φοιτητών, μαθητών, νέων ερευνητών ή άλλων ομάδων - στόχων (π.χ. σεμινάρια και μαθήματα πεδίου). Συνολικά προβλέπεται να εγκριθούν από μία (1) έως τρεις (3) προτάσεις και ο συνολικός αριθμός πλεύσιμων ημερών εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
 2. Έρευνα: Σκοπός των προτάσεων θα είναι η διεξαγωγή μελετών, διατριβών και ερευνητικών μελετών. Το σύνολο των προτάσεων που θα εγκριθούν προβλέπονται από μία (1) έως πέντε (5) και ο συνολικός αριθμός πλεύσιμων ημερών εκτιμάται σε εικοσιπέντε (25) ημέρες.
 3. Παραγωγικοί κλάδοι: Σκοπός των προτάσεων θα είναι να διατεθεί το σκάφος για τις ανάγκες ομάδων στόχων του παραγωγικού τομέα που μπορεί να προέρχονται από τους κλάδους της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, του τουρισμού κ.α. Το σύνολο των προτάσεων που θα εγκριθούν προβλέπονται από μία (1) έως τρεις (3) και ο συνολικός αριθμός πλεύσιμων ημερών εκτιμάται σε δέκα (10) ημέρες.

Οι παραπάνω κατανομές ανά κατηγορία είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό και την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Παροχή υπηρεσιών και πόρων από το ΕΛΚΕΘΕ

Μεταξύ του Παρόχου (ΕΛΚΕΘΕ) και του Χρήστη δε θα πραγματοποιηθεί καμία οικονομική συναλλαγή. Ο Πάροχος θα παράσχει στον Χρήστη υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία θα περιγραφούν και θα εκτιμηθούν ποσοτικά.

Ο πάροχος θα διαθέσει την πρόσβαση στο Ε/Α ΦΙΛΙΑ σε τρίτους (Ελλάδα και εξωτερικό) μέγιστης προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας πενήντα (50) πλεύσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατανομή. Το Ε/Α ΦΙΛΙΑ θα διατεθεί στελεχωμένο, εξοπλισμένο, παρέχοντας τη δυνατότητα διάθεσης ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο πάροχος στο πλαίσιο των θνατοτήτων του προγραμματος , θα υποστηρίξει και πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν μετά τη χρήση του Ε/Α από τον χρήστη, για εργασίες που θα αφορούν στην ανάλυση δειγμάτων και δεδομένων που θα συλλεχθούν με τη χρήση του Ε/Α, παρέχοντας προσωπικό και εργαστηριακά αναλώσιμα ανάλογα με τις ανάγκες των υποβληθέντων προτάσεων. Το προσωπικό που θα διατεθεί από το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να είναι είτε μόνιμο είτε έκτακτο που θα προσληφθεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης. Άλλα κόστη που θα προκύψουν από τις υποβληθείσες προτάσεις που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες θα καλυφθούν από τον χρήστη.

Ενδεικτικά, για την εκτέλεση των προγραμμάτων θα καλυφθούν από το ΕΛΚΕΘΕ τα παρακάτω κόστη (μέγιστα και προτεινόμενα) ανά κατηγορία προγραμμάτων:

 

 

Εκπαίδευση

Έρευνα

Παραγωγικοί φορείς

Εκτιμώμενο Μέγιστο

Προτεινό-

μενο ανά πρόγραμμα

Εκτιμώμενο Μέγιστο

Προτεινό-

μενο ανά πρόγραμμα

Εκτιμώμενο Μέγιστο

Προτεινό-

μενο ανά πρόγραμμα

Ημέρες χρήσης Ε/Α ΦΙΛΙΑ

15

1 έως 7

25

3 έως 12

10

1 έως 5

Έκτακτο προσωπικό (ανθρωπομήνες)

5

0 έως 2

26

0 έως 5

5

0 έως 2

Αναλώσιμα

(αξία σε €)

3000

0 έως 2000

12000

0 έως 5000

5000

0 έως 3000

Οι παραπάνω κατανομές είναι ενδεικτικές δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό και την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων. Η τελική διάθεση πόρων, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους. Η επιλεξιμότητα υπόκειται στους κανόνες των ΕΣΠΑ. Οι περιοχές που θα επιχειρήσει το σκάφος υπόκεινται στον περιορισμό της έκδοσης ΕΧΑΕΘ για τον οποίο θα μεριμνήσει η ναυτική υπηρεσία του ΕΛΚΕΘΕ

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Τα αναμενόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους μετά τη μετασκευή θα είναι τα ακόλουθα (ενδεικτικά μεγέθη):
Μήκος: 31 m
Εξοπλισμός: Αλιευτικός εξοπλισμός (βενθική και πελαγική τράτα, συρματόσχοινα 2000m), βενθικοί δειγματολήπτες, CTDs (συρματόσχοινα 3000m), πλαγκτονικοί δειγματολήπτες (WP2, Bongonet, Methot trawl), δειγματολήπτες νερού (π.χ. Niskin bottles), συρματόσχοινα κάθετης σύρσης 3000m, βυθόμετρα, ηχοβολιστικά (4 συχνότητες Simrad EK80 σχιστής δέσμης στα 38 kHz, 120 kHz, 200 kHz, 333 kHz και ένα πολυκωνικό ηχοβολιστικό οριζόντιας σύρσης ανίχνευσης ψαριών), κ.α.
Καμπίνες: 4
Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων: 8

Χρονική περίοδος χρήσης και ημερήσια διάρκεια χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ

Η διάρκεια εκτέλεσης των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο 2021 -2022. Το σκάφος εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο την περίοδο: Μάιος 2021-Απρίλιος 2022.
Η διάρκεια χρήσης του σκάφους ανά πλεύσιμη ημέρα είναι έως 12 ώρες. Η 24/ωρη χρήση αντιστοιχεί σε 2 πλεύσιμες ημέρες και αναλογικά η ενδιάμεση διάρκεια χρήσης.

Αποστολές και διάθεση Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Ο προγραμματισμός των αποστολών του Ε/Α θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τη Ναυτική Υπηρεσία του ΕΛΚΕΘΕ για την ένταξη του προγράμματος στον ετήσιο προγραμματισμό του σκάφους. Η περιοχή μελέτης της αποστολής θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της ΕΧΑΕΘ (ΥΠΕΞ). Την μέριμνα για την έγκριση θα έχει η ναυτική υπηρεσία του ΕΛΚΕΘΕ.

Ασφάλιση επιβαινόντων στο Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Η ασφάλιση των επιβαινόντων στο σκάφος που δεν έχουν σχέση εργασίας με τον ΕΛΚΕΘΕ είναι ευθύνη του χρήστη.

Άλλες προϋποθέσεις

Το ΕΛΚΕΘΕ διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ακύρωσης των έργων ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες της μετασκευής και λοιπών υποχρεώσεων του Κέντρου. Η ευελιξία για την χρονική περίοδο πρόσβασης στην υποδομή είναι σημαντική και θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Παραδοτέα

Σύνταξη από τον Χρήστη έκθεση αναφοράς πεπραγμένων συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της υποδομής του Ε/Α ΦΙΛΙΑ.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Παρόχου.

Υποβολή προτάσεων

Για την υποβολή των προτάσεων, θα πρέπει να ακολουθηθεί το πρότυπο της συνημμένης φόρμας (Παράρτημα ΙΙ).

Συγκριμένα ο χρήστης θα πρέπει να περιγράψει:

1. Περιγραφή του έργου

 • Αναγκαιότητα/σκοπιμότητα
 • Μεθοδολογία
 • Περιοχή εκτέλεσης και χρονοδιάγραμμα (Συνολική διάρκεια έργου, χρονική περίοδος χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και δυνατότητα ευελιξίας αυτής, λιμάνια απόπλου/κατάπλου, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων και αποστολής παραδοτέων στον πάροχο)
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Σύνθεση ομάδας έργου
 • Πλάνο διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Επίδραση στη μελλοντική χρήση του Ε/Α ΦΙΛΙΑ

2. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων από τον Πάροχο, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
Για την εκτίμηση των υπηρεσιών και προϊόντων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου συνιστάται προσυνεννόηση με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.

 • Ημέρες Χρήσης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ. Ημερήσια διάρκεια χρήσης: ως 12 ώρες (η 24ωρη χρήση αντιστοιχεί σε 2 ημέρες)
 • Ανάγκες έκτακτου ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού (αριθμός, ειδικότητα, ανθρωπομήνες)
 • Ανάγκες σε υπάρχον τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών επί του Ε/Α και τυχόν έξοδα μετακίνησης αυτών.
 • Αναλώσιμα εργαστηρίου (είδος, ποσότητα, εκτιμώμενο κόστος)

Ημερομηνίες υποβολής

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε μορφή pdf αρχείο από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 12:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπόψη κ. Μ. Μανιοπούλου .
Η παραλαβή της πρότασης θα συνοδευτεί από έναν αριθμό καταχώρησης ο οποίος θα σας κοινοποιηθεί.

Δικαιολογητικά υποβολής

 • Αίτηση για ένταξη στη δράση χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ στο πλαίσιο του RePHIL
 • Πλήρης πρόταση σύμφωνα με τη συνημμένη φόρμα (Παράρτημα 1)
 • Βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των κύριων μελών της ομάδας του χρήστη

Για διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται και η φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή (Παράρτημα 2).

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτάσεις είναι τα εξής:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο

 • Συνάφεια με τους στόχους της πρόσκλησης - Ποιότητα πρότασης - Συμβολή στον παραγωγικό τομέα / εκπαίδευση / επιστημονική αριστεία
 • Ικανότητες αιτούντων / Εμπειρία στο αντικείμενο της πρότασης
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Υλοποιησιμότητα προϋπολογισμού, χρονοδιάγραμμα και δυνατότητα εκτέλεσης
 • Συμβολή στην προώθηση και διάδοση της χρήσης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ

2. Διαχείριση του έργου και προστιθέμενη αξία

 • Υλοποιησιμότητα της πρότασης
 • Συνάφεια με τις δυνατότητες της υποδομής
 • Ύπαρξη ευελιξίας στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του Ε/Α
 • Πρόβλεψη δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης
 • Επίπτωση στην προστιθέμενη αξία της υποδομής
 • Χρήση της υποδομής από χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα της Ανατολικής Μεσογείου.

3. Ειδικά για τις προτάσεις που αφορούν επιστημονικό αντικείμενο τα προαναφερθέντα κριτήρια θα αξιολογηθούν με βάση την

 • Επιστημονική αριστεία
 • Καινοτομία και πρωτοτυπία
 • Εμπειρία και ποιότητα των αιτούντων και καταλληλότητα της ερευνητικής ομάδας (πληρότητα και συγγένεια με το αντικείμενο του έργου)
 • Επίπεδο διεπιστημονικότητας

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την πενταμελή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα προβεί αρχικά στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής. Στη συνέχεια, αφού οι προτάσεις κοστολογηθούν από το ΕΛΚΕΘΕ, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση τους. Κάθε ένα από τα πέντε μέλη της Επιτροπής θα βαθμολογήσει τις προτάσεις ανεξάρτητα, σύμφωνα με τη συνημμένη φόρμα (Παράρτημα ΙΙ). Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα υπολογίσει το μέσο όρο βαθμολόγησης (τελική βαθμολόγηση). Με βάση τη βαθμολόγηση των προτάσεων, η Επιτροπή θα συντάξει πίνακα ιεράρχησής τους και θα προτείνει αυτές που έκρινε πως πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Ο πίνακας ιεράρχησης θα δημοσιοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του RePHIL.
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσία

Σύμφωνο Χρήσης Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των παραδοτέων το ΕΛΚΕΘΕ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Μετά την επιλογή του υποψηφίου για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Επισυνάπτεται ενδεικτικό σύμφωνο χρήσης του σκάφους (Παράρτημα 3).

Άλλες πληροφορίες/ απαιτήσεις

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες υλοποίησης των δράσεων της πρότασής του σε συνεργασία με τον Συντονιστή της δράσης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου REPHIL και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος.

Πληροφορίες- Επικοινωνία

κ. Μ. Μανιοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατεβάστε το pdf αρχείο

 


Παράρτημα 1 - ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (word)
Παράρτημα 2 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (pdf)
Παράρτημα 3 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (pdf)