Accessibility Tools

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Υπηρεσίες Ε/Σ ΦΙΛΙΑ


Το ΕΛΚΕΘΕ βασίζει στο Ε/Σ ΦΙΛΙΑ ένα μεγάλο μέρος των θαλάσσιων δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της παράκτιας έρευνας. Συγκεκριμένα το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ:

 • υποστηρίζει Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγραμμάτα για την οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας, για τη περιβαλλοντικής παρακολούθηση με στόχο να διερευνηθεί η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και να προαχθεί μια οικοσυστημική προσέγγιση της αλιευτικής διαχείρισης.
 • υποστηρίζει τον εξοπλισμό του ΕΛΚΕΘΕ για υποβρύχια παρακολούθηση και έρευνα (ROVs, έλκηθρα υποβρύχιας φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης, συντήρηση των πλωτήρων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ).
 • επιχειρεί σε όλες τις ελληνικές θάλασσες καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των περιφερειών σχετικά με (i) την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, (ii) την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, των θαλάσσιων οργανισμών και τη ρύπανση, και (iii) τη ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
 • χρησιμοποιείται της από άλλους φορείς, όπως ΑΕΙ (παν. Αθήνας, Κρήτης, Πατρας, Θες/νικής, Αιγαίου), ερευνητικά ιδρύματα (ΙΝΑΛΕ), αλλά και συνεταιρισμοί ψαράδων για ερευντηικούς σκοπούς
 • χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί πάγιες ερευνητικές και πολιτικές ανάγκες της χώρας, όπως για δειγματοληψίες και συλλογή δεδομένων που απαιτούνται από εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, όπως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, το Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (DCF, ΕΚ 198/2008), η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD, 2008/56/ΕΚ), και η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD, 2000/60 / ΕΚ). Αποτελεί μέρος του Μεσογειακού στόλου ερευνητικών σκαφών ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση των Παν-μεσογειακών Ακουστικών Δειγματοληψιών (MEDIAS).

Ο εκσυγχρονισμός του Ε/Σ α) θα αναβαθμίσει μια βασική πλατφόρμα πολυθεματικής θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα ,β) θα αποτελέσει την βασική ερευνητική υποδομή που συνδέει την αλιευτική με την ωκεανογραφική έρευνα καθώς και με άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης της παράκτιας ζώνης και γ) θα επιχειρεί σε όλες τις περιφέρειες, δεδομένου ότι έχουν επαφή και δραστηριότητες με την θάλασσα καθώς και ευρύτερα στην Μεσόγειο Θάλασσα.

Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ θα βελτιώσει την επιχειρησιακή του ικανότητα όσον αφορά α) στην συντήρηση ποντισμένων οργάνων (π.χ. ανακλινόμενη κουπαστή, Γερανός, Α Frame), β) στην ακρίβεια, στην ταχύτητα και στην ευελιξία του στις αλιευτικές δειγματοληψίες (Γερανός, Α Frame, μετρητές βιντσιών) και γ) στις ακουστικές έρευνες (ανακατασκευή γέφυρας, και υποδομής σκάφους) για την εκτίμηση της χωρικής κατανομής και βιομάζας του ζωοπλαγκτού που αποτελούν νέους δείκτες όσον αφορά τη Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (GES) των θαλασσών. Ο εκσυγχρονισμός της Υποδομής θα επιτρέψει τη σύνδεση της πλαγκτονικής έρευνας με την ακουστική.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί έρευνα αιχμής σήμερα, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με την έρευνα για την κλιματική αλλαγή και την οικοσυστημική προσέγγιση της αλιευτικής διαχείρισης, την ανάπτυξη εργαλείων και οικοσυστημικών μοντέλων πρόβλεψης. Συγκεκριμένα θα συμβάλλει:

 • στη χαρτογράφηση των βασικών αλιευτικών ενδιαιτημάτων και ευαίσθητων ενδιαιτημάτων (πχ. Posidonia beds, coralligenous and Maërl beds).
 • στην ανίχνευση και παρακολούθηση της διασποράς των ανθρωπογενών ατυχημάτων, όπως τα ναυτικά ατυχήματα
 • στην έρευνα και εγκατάσταση τεχνητών υφάλων
 • στην εξερεύνηση νέων βιολογικών πηγών και πόρων ιδιαίτερα στα βαθιά νερά (π.χ. ανακλυόμενη κουπαστή, Γερανός, Α Frame).
 • στον πειραματικό έλεγχο και στη δοκιμή νέων αλιευτικών εργαλείων και σύγχρονης τεχνολογίας που συνδέεται με τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως είναι η συνηθισμένη πρακτική στα ερευνητικά πλοία του Ευρωπαϊκού στόλου.
 • στην υποστήριξη αναγκών των Ελληνικών Ενυδρείων (στο Ηράκλειο και την Ρόδο)
 • στην υποστήριξη αναγκών της πειραματικής έρευνας των ιχθυοκαλλιεργειών, προμηθεύοντάς τις με ζωντανούς οργανισμούς για πειραματισμό.

Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ θα αξιοποιηθεί άμεσα από την Ελληνική κυβέρνηση, τις περιφερειακές και Δημοτικές αρχές, καθώς και τους αντίστοιχους αλιευτικούς τομείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μετασχηματίσουν την υπάρχουσα γνώση σε δοκιμές και εφαρμογές για διαχειριστικά σχέδια των αλιευτικών αποθεμάτων και άλλων δράσεων που θα έχουν σαν στόχο την προστασία και την διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα θα αξιοποιηθεί:

 • στην υλοποίηση δειγματοληψιών στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πολιτικών, όπως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, το Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (DCF, ΕΚ 198/2008), η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD, 2008/56/ΕΚ), και η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD, 2000/60 / ΕΚ).
 • στην υλοποίηση κοινοτικών Οδηγιών ((DCF, ΕΚ 198/2008, MSFD, 2008/56/ΕΚ, WFD, 2000/60 / ΕΚ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ
 • στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είναι ήδη προγραμματισμένο και σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί σε προγράμματα HORIZON 2020 του ΕΛΚΕΘΕ (π.χ. TAPAS), αλλά και των υπολοίπων σχετικών Ιδρυμάτων της χώρας δεδομένου ότι αποτελεί μια ανοικτή υποδομή.
 • στην υποστήριξη δράσεων σε όλες της Περιφέρειες της χώρας για ζητήματα που άπτονται των σχεδιασμών τους για θαλάσσιες ερευνητικές δράσεις, και αλιευτική διαχείριση. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί η υποδομή από το σύνολο των περιφερειών της χώρας, δεδομένου ότι όλες διαθέτουν θαλάσσιους πόρους και σχεδιάζουν αντίστοιχες δράσεις για την αξιοποίησή τους.
 • στη διεξαγωγή ερευνών ναυσιπλοΐας και συμπεριφοράς αλιευτικών εργαλείων που ενδιαφέρουν τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και την αλιευτική (π.χ. πρόσφατη Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισχύ των αλιευτικών σκαφών)
 • στην ανάπτυξη ενός «Διαχειριστικού Σχεδίου Αποφυγής Προσαράξεων στις Ελληνικές Θάλασσες» με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσαράξεων πλοίων στα Ελληνικά χωρικά ύδατα που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια στις Ελληνικές θάλασσες καθώς επίσης και την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.
 • στις ανάγκες διαφόρων συνεταιρισμών και ενώσεων αλιέων που το έχουν μισθώσει για την παραγωγή Διαχειριστικών Σχεδίων της Αλιείας, καθώς και για τη μεταποιητική βιοτεχνία και τη βιομηχανία αλιευμάτων.