Co-financed by Greece and the European Union   
A- A A+

Scientific Team

Dr. Athanasios Machias
Prof. Manolis Samouilidis
Prof. Spyridon A. Mavrakos

Prof. Spyridon A. Mavrakos

Chairman of the bod and President of the HCMR Professor of Floating Structures at the School of Mechanical Engineering, NTUA

mavrakos@naval.ntua.gr
Prof. Konstantinos I. Stergiou
Dr. Grigorios Roussakis
Dr. Dimitris Sakellariou
Dr. Georgios Zarafonitis
Dr. Nikolaos P. Ventikos
Dr. Georgios Tzambiras
Dr. Stylianos Somarakis
Dr. Marianna Giannoulaki
Dr. Manolis Tsapakis
Dr. Stella Psarra
Dr. Konstantinos Tsagarakis
Dr. Nikolaos Lampadariou
Mairi Maniopoulou
Dr. Eng. Thomas P. Mazarakos
1627171823192829302120242632252249