Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Πακέτο Εργασίας 2


ΠΕ2: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της κατασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ

Υπεύθυνοι: Καθ. Γ. Ζαραφωνίτης (ΕΜΠ), Δρ. Α. Μαχιάς (ΕΛΚΕΘΕ)
Διάρκεια: 20 μήνες (Μ1-Μ20) 01/01/2018-31/08/2019

Δράση 2.1. Εκπόνηση Σχεδίων

Συμμετέχοντες: ΕΜΠ, ΕΛΚΕΘΕ

Στόχος της Δράσης 2.1 είναι να οριστικοποιηθούν τα σχέδια εφαρμογής που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σκάφους και να καθοριστούν οι απαιτούμενες ναυπηγικές εργασίες.

Δράση 2.2. Επίβλεψη εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους

Συμμετέχοντες: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΜΠ

Στόχος της Δράσης 2.2 είναι η επίβλεψη των εργασιών που θα αποτυπωθούν στην μελέτη της Δράσης 2.1., και αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σκάφους, για την διαπίστωση της εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και τις απαιτήσεις της καλής πρακτικής.

Δράση 2.3. (Υποέργο 3) Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους

Συμμετέχων: ΕΛΚΕΘΕ. Υλοποίηση στην Περιφέρεια Κρήτης

Στόχος της Δράσης 2.3 είναι η προκήρυξη και η εκτέλεση των ναυπηγικών εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Ε/Σ. Συγκεκριμένα:

  • Επέκταση της γέφυρας για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαστηρίου που θα εξυπηρετεί την υλοποίηση των Δειγματοληψιών στο πλαίσιο της Παν-μεσογειακής Ακουστικής Έρευνας (MEDIAS) και τις λειτουργικές ανάγκες όλων των προγραμμάτων που απαιτούν τη χρήση ηχοβολιστικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις για υπολογιστές ή άλλων μέσων προηγμένης τεχνολογίας
  • Αποξήλωση και αποκατάσταση ενδιαιτήσεων και εργαστηρίων και αντικατάσταση της υφιστάμενης εσωτερικής μόνωσης
  • Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού συστήματος ανάρτησης (A-Frame) και ανακλινόμενης πρυμναίας κουπαστής
  • Αντικατάσταση του υφιστάμενου HIAB γερανού
  • Αγορά και εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης κενού και βιολογικού καθαρισμού
  • Σωληνουργικές εργασίες
  • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και πινάκων
  • Αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Δράση 2.4. Έκδοση/ανανέωση πιστοποιητικών πλοίου

Συμμετέχων: ΕΛΚΕΘΕ

Στόχος της Δράσης 2.4 είναι η έκδοση άδειας μετασκευής και η έκδοση ή ανανέωση των πιστοποιητικών του πλοίου από τους αρμόδιους φορείς, περιλαμβανομένης της ΔΕΕΠ και του Νηογνώμονα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Παραδοτέα του ΠΕ2

Παραδοτέο Τίτλος Καταληκτική ημερομηνία 
Π2.1 Σχέδια μετασκευών. Τεύχη δημοπράτησης 30/06/2018
Π2.2 Έκθεση επίβλεψης εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σκάφους. Τεχνική αναφορά 31/08/2019
Π2.3 Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους - Ναυπηγικές εργασίες 31/08/2019
Π2.4  Πιστοποιητικά κλάσης και αξιοπλοΐας του πλοίου - Πιστοποιητικά 31/08/2019