Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Πακέτο Εργασίας 1


ΠΕ1: Διαχείριση του έργου

Υπεύθυνοι: Δρ. Α. Μαχιάς (ΕΛΚΕΘΕ), Καθ. Μ. Σαμουηλίδης (ΕΜΠ)
Διάρκεια: 36 μήνες (Μ1-Μ36) 01/01/2018 - 31/12/2020

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου (ΕΔΕ) αποτελούμενη από τον κεντρικό συντονιστή του και τους υπευθύνους των πακέτων εργασίας θα διοργανώνει τις ετήσιες συναντήσεις της ομάδας έργου ενώ θα συνεδριάζει κάθε εξάμηνο. Στόχος της ΕΔΕ είναι να παρακολουθεί την πρόοδο και τον προγραμματισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου, να ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα των παραδοτέων, να εξασφαλίσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου.

 

Παραδοτέα του ΠΕ1

Παραδοτέο Τίτλος Καταληκτική ημερομηνία 
Π1.1 Πρακτικά εναρκτήριας συνάντησης 31/01/2018
Π1.2 Πρακτικά 1ης ετήσιας συνάντησης 31/12/2018
Π1.3 Πρακτικά 2ης ετήσιας συνάντησης 31/12/2019
Π1.4  Πρακτικά τελικής συνάντησης 31/10/2020