Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης


  Μήνες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΠΕ1. Διαχείριση του έργου Ο1.1                     Ο1.2                       Ο1.3                   Ο1.4    
                                     
ΠΕ2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της κατασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ                                                                        
Δράση 2.1. Εκπόνηση Σχεδίων           Ο2.1                                                            
Δράση 2.2. Επίβλεψη εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους                                       Ο2.2                                
Δράση 2.3. Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους           Ο2.3       Ο2.4                   Ο2.5                                
Δράση 2.4. Έκδοση/ανανέωση πιστοποιητικών πλοίου                                       Ο2.6                                
                                     
ΠΕ3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ       Ο3.1       Ο3.2                               Ο3.3                        
                                     
ΠΕ4. Προώθηση και διάδοση της χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού                                                                        
Δράση 4.1. Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάδοσης     Ο4.1                                                                  
Δράση 4.2. Επικοινωνιακά εργαλεία                       Ο4.2                                                
Δράση 4.3. Διαρκής προώθηση                                               Ο4.3                       Ο4.4
                                     
ΠΕ5. Πρόγραμμα συνέργειας για την αξιολόγηση της μετασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού                                                                        
Δράση 5.1. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ανακατασκευής                                         Ο5.1           Ο5.2                  
Δράση 5.2. Υδροδυναμικές μελέτες ΕΣ ΦΙΛΙΑ – αποτίμηση δυνατοτήτων του σκάφους                                Ο5.3             Ο5.4                          
Δράση 5.3. Διαχειριστικού Σχεδίου για την Αποφυγή Προσαράξεων στις Ελληνικές Θάλασσες                           Ο5.5                               Ο5.6            
                                     
ΠΕ6. Ελεύθερη χρήση του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού από τρίτους                                                                        
Δράση 6.1. Σύσταση επιτροπής     Ο6.1                                                                  
Δράση 6.2. Προκήρυξη και αξιολόγηση προτάσεων χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ               Ο6.2           Ο6.3                                            
Δράση 6.3. Διεξαγωγή των επιλεχθέντων προγραμμάτων και αξιολόγηση τους                                                                   Ο6.4   Ο6.5

 

Ορόσημα

ΠΕ Ορόσημα Περιγραφή Μήνας
ΠΕ1 Ο1.1 Εναρκτήρια συνάντηση  1
Ο1.2 1η ετήσια συνάντηση 12 
Ο1.3 2η ετήσια συνάντηση 24
Ο1.4  Τελική συνάντηση 34 
ΠΕ2 Ο2.1 Ολοκλήρωση σχεδίων
Ο2.2 Έκθεση επίβλεψης εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σκάφους 20 
Ο2.3 Προκήρυξη υπεργολαβίας ναυπηγικών εργασιών 7
Ο2.4 Έναρξη Υποέργου 3 10 
Ο2.5 Ολοκλήρωση ναυπηγικών εργασιών (Υποέργο 3) 20
Ο2.6 Έκδοση πιστοποιητικών κλάσης και αξιοπλοΐας του πλοίου 20
ΠΕ3 Ο3.1 Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού 5
Ο3.2  Έναρξη Υποέργου 4
Ο3.3 Ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού 24
ΠΕ4 Ο4.1 Ολοκλήρωση σχεδίου επικοινωνίας
Ο4.2 Ολοκλήρωση επικοινωνιακών εργαλείων 12 
Ο4.3  Επικοινωνιακή δράση (ημερίδα) 24 
Ο4.4 Επικοινωνιακή δράση (ημερίδα) 36
ΠΕ5 Ο5.1  Διεξαγωγή δειγματοληψίας 21 
Ο5.2  Αποτίμηση του εκσυγχρονισμού και αποτελέσματα της ολιστικής ερευνητικής αποστολής του ΕΛΚΕΘΕ και του ΕΜΠ 27 
Ο5.3  Ολοκλήρωση των πειραματικών μετρήσεων 16 
Ο5.4 Ολοκλήρωση δοκιμών επί σκάφους 23
Ο5.5 Επιλογή περιοχών και σχεδιασμός διερεύνησης 14 
Ο5.6 Διαχειριστικό Σχέδιο για την Αποφυγή Προσαράξεων στις Ελληνικές Θάλασσες 30 
ΠΕ6 Ο6.1  Ορισμός επιτροπής
Ο6.2  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρήση του Ε/Σ από τρίτους
Ο6.3  Αξιολόγηση των προτάσεων 15 
Ο6.4  Ολοκλήρωση των εκθέσεων της χρήσης του Ε/Σ από τρίτους 34 
Ο6.5 Αξιολόγηση των εκθέσεων που παραδόθηκαν 36