Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Παραδοτέα


ΠΕ Παραδοτέο Τίτλος Είδος Μήνας ολοκλήρωσης
ΠΕ1 - Διαχείριση του προγράμματος  Π1.1 Πρακτικά εναρκτήριας συνάντησης Εσωτερικό έγγραφο  1
Π1.2 Πρακτικά 1ης ετήσιας συνάντησης Εσωτερικό έγγραφο 12 
Π1.3 Πρακτικά 2ης ετήσιας συνάντησης Εσωτερικό έγγραφο 24
Π1.4  Πρακτικά τελικής συνάντησης Εσωτερικό έγγραφο 34 
ΠΕ2 - Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της κατασκευής του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ Π2.1 Σχέδια μετασκευών. Τεύχη δημοπράτησης Σχέδια
Π2.2 Έκθεση επίβλεψης εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σκάφους Τεχνική αναφορά 20 
Π2.3 Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σκάφους Ναυπηγικές εργασίες 20 
Π2.4 Πιστοποιητικά κλάσης και αξιοπλοΐας του πλοίου Πιστοποιητικά 20 
ΠΕ3 - Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ   Π3.1 Έκθεση Προκήρυξης και επίβλεψη των εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Τεχνική αναφορά 24 
Π3.2  Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κύριας μηχανής, ραντάρ (EPA radars, ARPA SYSTEM), σύστημα διαχείρισης συρματόσχοινων, ναυτιλιακό λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών, εξοπλισμός για δορυφορικό Internet και Fax, γυροπυξίδα, αυτόματος πιλότος, μαγνητική πυξίδα, βυθόμετρο (SINGLE BEAM fish finder 15 KHz ,3 Kw), πολυδεσμικό σύστημα ανίχνευσης ψαριών και βυθού (Multi-beam sonar), water profiler system (CTD), Rosette sampler 24 
Π3.3  Αγορά εξοπλισμού Υποέργου 5 Multi-beam sonar, water profiler system (CTD), Rosette sampler  24
ΠΕ4 - Προώθηση και διάδοση της χρήσης του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού    Π4.1 Σχέδιο Επικοινωνίας Εσωτερική έκθεση

Π4.2

Επικοινωνιακά Εργαλεία Ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, δελτία τύπου 12 
Π4.3  Επικοινωνιακές δράσεις Ημερίδες, ημέρες παρουσίασης, open days, open week  24, 36 
ΠΕ5 - Πρόγραμμα συνέργειας για την αξιολόγηση της μετασκευής του ΕΣ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού    Π5.1  Αποτίμηση του εκσυγχρονισμού και αποτελέσματα της ολιστικής ερευνητικής αποστολής του ΕΛΚΕΘΕ και του ΕΜΠ Τεχνική αναφορά 27 
Π5.2  Αποτελέσματα των μελετών και υπολογισμών αντίστασης & πρόωσης και συμπεριφοράς σε κυματισμούς Τεχνική αναφορά 27 
Π5.3  Διαχειριστικό Σχέδιο για την Αποφυγή Προσαράξεων στις Ελληνικές Θάλασσες Τεχνική αναφορά 30 
ΠΕ6 - Ελεύθερη χρήση του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού από τρίτους     Π6.1  Ορισμός επιτροπής Οργανωτική δομή
Π6.2  Σχεδιασμός των όρων των προγραμμάτων χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και προκήρυξη τους Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Π6.3  Έκθεση αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν  Τεχνική αναφορά 14 
Π6.4  Εκθέσεις αποτελεσμάτων των πραγματοποιηθέντων προγραμμάτων Τεχνική αναφορά 36