Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
A- A A+

Ερευνητικοί Πλόες

Πρόταση 4: FISH AS-HG


Πρόταση 4: FISH AS-HG

Επίδραση ενδιαιτήματος και περιβάλλοντος στις ποσότητες και στα είδη αρσενικού και υδραργύρου στα ψάρια

Πότε: Απρίλιος 2022
Πού: Στενά Ωρεών
Τι: Πειραματική αλιεία με τράτα βυθού και πελαγική τράτα για τη συλλογή βενθικών και πελαγικών ειδών ψαριών, συλλογή νερών, συλλογή ιζημάτων και συλλογή ζωοπλαγκτού
Ποιος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στο πλαίσιο της δράσης "FISH AS-HG" που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα RePhil, το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ αξιοποιήθηκε για τη συλλογή δειγμάτων ψαριών με τη χρήση πειραματικής τράτας, καθώς και για την συλλογή δειγμάτων νερών, ιζήμάτων και ζωοπλαγκτού. Στόχος των ερευνητικών πλοών της δράσης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την παρουσία διαφορετικών μορφών As και Hg στα είδη ψαριών στην Ελλάδα.

Συνολικά συλλέχθηκαν βενθικά ψάρια (μπακαλιάροι, κουτσομούρες, λιθρίνια), πελαγικά ψάρια (γαύροι), νερά, σωματιδιακό υλικό, ιζήματα και ζωοπλαγκτόν.

Τα δείγματα αυτά θα αναλυθούν για μέταλλα και για τα είδη του αρσενικού και υδραργύρου ώστε αν απαντηθούν τα ερωτήματα της πρότασης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν (1) την ειδοταυτοποίηση του As και του Hg σε ιστούς βενθικών και πελαγικών ψαριών από τον Ελλαδικό χώρο, (2) την εύρεση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την μετατροπή του As και του Hg στις διάφορες μορφές τους στους ιστούς των ψαριών, (3) την εκτίμηση των οδών πρόσληψης των διαφορετικών ειδών μετάλλων από τα ψάρια και (4) την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο από την κατανάλωση βενθικών και πελαγικών ψαριών από τον Ελλαδικό χώρο.